นโยบายและระเบียบวิธีด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เอกสารระเบียบฯ