สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด มีความประสงค์จะทำประกันชีวิตเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าว ให้ส่งข้อมูลเสนอราคาให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้