สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ SI-6 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นธรรมให้สมาชิก ตาม P-12 โครงการสมาชิกดีเด่น สมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังนี้