สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ได้ดำเนินการจับฉลากรายชื่อบุตรสมาชิกสามัญผู้ได้รับการสนับสนุนฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 5 พ.ย. 2562 เรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนฯ จำนวน 20 รายดังนี้