ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2562 ได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งมีสมาชิกผู้มีคุณสมบัติยื่นคำขอ จำนวนทั้งสิ้น 73 ราย ดังนี้