สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ของดรับ-จ่ายเงินทุกประเภทในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. 2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน กำไรและหรือขาดทุนตามงวดบัญชี 2562 **ยกเว้นมีเหตุจำเป็นให้ผู้จัดการพิจารณาเป็นรายกรณี