สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง กรรมการดำเนินการ 8 ตำแหน่ง ผู้ตรวสอบกิจการจำนวน 1 ตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครหรือขอใบสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัด และต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น.  รายละเอียดและใบสมัคร