สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ประจำปี 2563 สนใจยื่นข้อเสนอบริการสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด ในวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 วันและเวลาทำการของสหกรณ์