Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประวัติสหกรณ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข สมุทรสงครามจำกัด

"สหกรณ์มั่นคง ส่งเสริมการออม พร้อมให้บริการ บริหารโปร่งใส ใส่ใจสมาชิก"

  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จำกัด

ความเดิม  นายแพทย์ สสจ. (น.พ.ธนัญย์ ภัพภวิมล) ถึงแก่กรรม 
            เริ่มที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข สสจ. (คุณญาณี  ประจัญบาน) ได้ริเริ่มขึ้นเป็นเงินออมทรัพย์คนละ 30 บาทต่อ 1 หุ้น บางคนก็ซื้อหุ้น 5 หุ้น , 10 หุ้น ตามกำลังทรัพย์  เหตุที่ริเริ่มก็เพราะมองเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขส่วนมาก ขาดเงิน เงินเดือนน้อย เวลาเดือดร้อนหาแหล่งเงินกู้ไม่ได้  ที่อื่นดอกเบี้ยแพง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม  (คุณญาณี  ประจันบาน)   และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (คุณสำอาง  พินิจการ)  ฝ่ายการเงินจึงช่วยกันบริหารจัดการ โดยมีคุณสำอาง  พินิจการ บริหารจัดการทำการหักเงินเดือน  คุณญาณีประจันบาน   จัดทำบัญชี  ใ ห้กู้ครั้งแรกในวงเงินไม่เกิน  1,500.- บาท  เก็บเงินคืนใน 3 เดือน ต่อมาเงินกองกลางมีมากขึ้น ให้กู้ได้คนละ 7 เท่าของเงินเดือน
            ต่อมาทางสหกรณ์จังหวัดได้เข้ามาแนะนำว่าควรจะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เพื่อจะได้ตรวจสอบได้สะดวกขึ้น จึงได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข เมื่อปี พ.ศ. 2520 และจดทะเบียนกับนายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม       ถูกต้องตามกฏหมายเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2526